EVH 两分频全频号角负载扬声器

覆盖范围控制低至500hz,高性价比两分频配置

  • 由负载低音扬声器的25英寸大型号筒实现500 Hz控制——扬声器的额定覆盖角度始终保持在500 Hz。
  • 该控制尤其适用于混响时长(T60)中频段超过2-2.5秒的场合,此类场合中,将更多声音投射到吸音观众处并减少投射到反射表面的声音,从而增加语音和音乐的清晰度。常见的12或15英寸前置低音扬声器覆盖角度扩展低于2-3 kHz,并且会传送中音到反射表面上,无法实现500 Hz控制。
  • 500Hz 控制的波束边界也能保证音质,也就是说垂直覆盖角度较低边缘处的听众与靠近扬声器瞄准轴的听众所接收到的频率平衡大致相同。
  • 500Hz控制能够减少舞台“溢出”,减少扬声器群下可能出现的声音反馈。
  • 六种覆盖模式有助于方案设计。
  • 保证最大声压级输出和极低失真度。
  • 可以主动分频,但其专业的内部分频/均衡器网络能够实现低成本被动分频工作。
  • 以下三种型号有黑白两色可选:EVCoat(室内用)、PI(非直接露天用)、FG(玻璃纤维-直接露天用)

FRX及FRX+系列在全球获得的成功证明了Electro-Voice 采用的同轴号角负载式扬声器方案适用于各种规模的场地。EVH系列将这些经验全都融入到新的音响应用安装专用解决方案中。EVH体现出一种独特的设计理念:在15英寸中等尺寸两分频同轴号角负载配置中始终保持低至500Hz的指向性控制,展现其出色价值的同时实现高度装配灵活性和六种覆盖模式(范围从40ºx30º到90ºx90º)。

EVH扬声器是低音单元和压缩驱动单元的有机组合。 EVH-1152S配备一个SMX2151 15英寸400W低音单元和一个在12" 方形波导上的ND2B中型2英寸振膜40W高频压缩驱动。 EVH-1152D采用相同的低音单元和全新的DH7N大尺寸压缩驱动,该压缩驱动配有3英寸振膜和钕磁结构。 该优质组件实现了动态性能增强,减少失真,压缩功率。

产品

EVH-1152D/43
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:40° x 30°)

EVH-1152D/64
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:60° x 40°)

EVH-1152D/66
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:60° x 60°)

EVH-1152D/94
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:90° x 40°)

EVH-1152D/96
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:90° x 60°)

EVH-1152D/99
单15”双路同轴全频高效率扬声器系统(水平x垂直:90° x 90°)

EVH-1152S/43
双路同轴全频高效率扬声器系统

EVH-1152S/64
双路同轴全频高效率扬声器系统

EVH-1152S/66
双路同轴全频高效率扬声器系统

EVH-1152S/94
双路同轴全频高效率扬声器系统

EVH-1152S/96
双路同轴全频高效率扬声器系统

EVH-1152S/99
双路同轴全频高效率扬声器系统

下载

名称 语言 文件大小 日期
EVH 1152 D 43_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 43_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 43_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 43_PIB A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 43_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 43_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_PIB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_PIW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 64_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_PIB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_PIW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 66_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_PIB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_PIW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 94_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_PIB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_PIW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 96_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_BLK A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_PIB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_PIW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 D 99_WHT A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_BLK A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_PIB A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 43_WHT A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_BLK A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_FGB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_FGW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_PIB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_PIW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 64_WHT A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_BLK A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_FGB A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_FGW A&E Specification EN 94KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_PIB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 66_WHT A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_BLK A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_FGB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_FGW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_PIB A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 94_WHT A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_BLK A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_FGB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_FGW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_PIB A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 96_WHT A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_BLK A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_FGB A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_FGW A&E Specification EN 93KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_PIB A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_PIW A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99_WHT A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
EVH 1152 S 99PI A&E Specification EN 92KB 2020年11月18日
名称 文件大小 日期
All Electrovoice BIM 66.54MB 2021年03月24日
EVH-1152D.rfa 2MB 2019年01月16日
EVH-1152S.rfa 1.42MB 2019年01月16日
名称 语言 文件大小 日期
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog EN 15.43MB 2019年04月02日
名称 文件大小 日期
Environmental Compliance Document 148KB 2017年10月03日
Eva, Evf, Evh, And Accessories, EC Declaration of Conformity 4.91MB 2019年12月18日
Evi-D, EC Declaration of Conformity 515KB 2019年12月18日
名称 文件大小 日期
EVH 1152S 3D CAD DWG 271KB 2009年09月29日
EVH-1152S 2D CAD DWG 305KB 2009年09月25日
EVH-1152S Iso View CAD DWG 300KB 2009年09月25日
名称 文件大小 日期
All Electrovoice EASE ZIP 598.1MB 2021年03月24日
EVH EASE Files ZIP 3.12MB 2018年01月24日
EVH Rotated ZIP 2.37MB 2018年01月24日
名称 语言 文件大小 日期
EVH-1152D/66 EDS EN 1.68MB 2016年09月20日
EVH-1152D/43 Engineering Data Sheet EN 977KB 2014年04月24日
EVH-1152D/43 Engineering Data Sheet EN 1.01MB 2015年02月13日
EVH-1152D/64 Engineering Data Sheet EN 1.47MB 2014年04月24日
EVH-1152D/64 Engineering Data Sheet EN 1.5MB 2015年02月13日
EVH-1152D/66 Engineering Data Sheet EN 1.52MB 2014年04月24日
EVH-1152D/66 Engineering Data Sheet EN 1.55MB 2015年02月13日
EVH-1152D/94 Engineering Data Sheet EN 1.77MB 2014年04月24日
EVH-1152D/94 Engineering Data Sheet EN 1.55MB 2015年02月13日
EVH-1152D/96 EDS EN 1.55MB 2016年09月20日
EVH-1152D/96 Engineering Data Sheet EN 1.52MB 2014年04月24日
EVH-1152D/99 Engineering Data Sheet EN 1.52MB 2014年04月24日
EVH-1152S/43 Engineering Data Sheet EN 907KB 2012年03月21日
EVH-1152S/64 Engineering Data Sheet EN 916KB 2012年03月21日
EVH-1152S/66 Engineering Data Sheet EN 931KB 2012年03月21日
EVH-1152S/94 Engineering Data Sheet EN 919KB 2012年03月21日
EVH-1152S/96 Engineering Data Sheet EN 926KB 2012年03月21日
EVH-1152S/99 Engineering Data Sheet EN 945KB 2012年03月21日
名称 语言 文件大小 日期
System solutions Indoor sports venue EN 849KB 2020年02月25日
名称 语言 文件大小 日期
EV-I Access Card User Instructions EN 439KB 2012年03月22日
EVF & EVH User Manual EN 6.29MB 2018年09月03日
名称 文件大小 日期
EVH-1152S Series v1.0 for Dx38 ZIP 1.41MB 2010年10月18日
EVH-1152S Series v1.0 for IRISNet ZIP 418KB 2010年10月18日
EVH-1152S v1.0 Settings for DC-One ZIP 21KB 2010年10月18日
名称 文件大小 日期
TeddyStadium01 992KB 2018年10月18日
Walsh HS 12 7.43MB 2018年04月07日
ev dynacord bosch allianzriviera2 stadium may16 4c fullrights Original 27621 1.2MB 2017年02月27日

EVH1152SGran

EVH1152SGran-trans

EVHVertClusteran

EVHHorizClusteran

EVHHorizClusterle

EVHVertClusterle

名称 语言 文件大小 日期
Allgemeine Lieferbedingungen DE 184KB 2016年11月30日
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business EN 57KB 2014年11月26日
Service Policies for China EN 229KB 2013年04月25日
名称 语言 文件大小 日期
Audio 101 - Basic Audio Terminology EN 2.74MB 2012年12月13日
Audio 101 - Loudspeaker Basics EN 3.02MB 2012年12月13日
EASE Data Explanation EN 934KB 2015年11月17日
PA Bible 06: The Constant Directivity White Horn White Paper EN 465KB 2007年12月26日
The EV PA Bible EN 1.14MB 2007年12月26日
The PA Bible Chapter Zero EN 1.14MB 2018年06月11日
sprites_global sprites_ev