EVF 两分频全频扬声器

紧凑型前置负载式全频系统,配有12英寸及15英寸低音扬声器

  • 七种覆盖模式有助于方案设计。
  • 保证最大声压级输出和极低失真度。
  • 所有12英寸及15英寸音箱及18英寸超低音扬声器高度均相同,利于构建美观的音箱组。
  • 可以主动分频,但其专业的内部分频/均衡器网络能够实现低成本被动分频工作。
  • 以下三种型号有黑白两色可选:EVCoat(室内用)、PI(非直接露天用)、FG(玻璃纤维-直接露天用)

配有12英寸或15英寸前置负载低音扬声器的全频两分频系统在扩声扬声器中广受欢迎。这样的配置性能优秀、尺寸及价格适中且尤为适合用于声学表现良好的环境中。EVF在Electro-Voice 热门的Fri与Fri+系列的基础上进行扩展,增加了辅助低频系统和更多的覆盖模式,为固定安装的音响系统提供定制解决方案。

EVF系统可用于主动分频驱动,而其专业的内部四阶分频网络能够提供出色的被动分频工作表现,并且消除对于数字信号处理和多个功放通道的要求。

产品

EVF-1121S
前端负载式低音单元

EVF-1122D/126
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:120° x 60°)

EVF-1122D/126-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:120° x 60°)

EVF-1122D/64
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:60° x 40°)

EVF-1122D/64-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:60° x 40°)

EVF-1122D/66
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:60° x 60°)

EVF-1122D/66-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:60° x 60°)

EVF-1122D/94
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 40°)

EVF-1122D/94-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 40°)

EVF-1122D/96
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 60°)

EVF-1122D/96-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 60°)

EVF-1122D/99
单12”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 90°)

EVF-1122D/99-FG
单12”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 90°)

EVF-1122S 126
12英寸两分频全频扬声器

EVF-1122S 64
双路全频扬声器系统

EVF-1122S 66
双路全频扬声器系统

EVF-1122S 94
双路全频扬声器系统

EVF-1122S 96
双路全频扬声器系统

EVF-1122S 99
双路全频扬声器系统

EVF-1151S
前端负载式低音单元

EVF-1152D/43
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:40° x 30°)

EVF-1152D/43-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:40° x 30°)

EVF-1152D/64
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:60° x 40°)

EVF-1152D/64-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:60° x 40°)

EVF-1152D/66
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:60° x 60°)

EVF-1152D/66-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:60° x 60°)

EVF-1152D/94
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 40°)

EVF-1152D/94-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 40°)

EVF-1152D/96
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 60°)

EVF-1152D/96-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 60°)

EVF-1152D/99
单15”双路全频扬声器系统(水平x垂直:90° x 90°)

EVF-1152D/99-FG
单15”双路全频全天候型扬声器系统(水平x垂直:90° x 90°)

EVF-1152S 43
双路全频扬声器系统

EVF-1152S 64
双路全频扬声器系统

EVF-1152S 66
双路全频扬声器系统

EVF-1152S 94
双路全频扬声器系统

EVF-1152S 96
双路全频扬声器系统

EVF-1152S 99
双路全频扬声器系统

EVF-1181S
前端负载式超低音音箱

EVF-2121S
双12”超低音音箱

EVF-2151D
双15"前端负载式低音组件

EVF-D 12
Premium 12”两分频全频音箱

EVF-D 15
Premium 15”两分频全频音箱

EVF-S 12
12”两分频全频音箱

EVF-S 15
15”两分频全频音箱

下载

名称 语言 文件大小 日期
EVF 1121S_BLK A&E Specification EN 48KB 2020年11月18日
EVF 1121S_FGB A&E Specification EN 49KB 2020年11月18日
EVF 1121S_FGW A&E Specification EN 49KB 2020年11月18日
EVF 1121S_PIB A&E Specification EN 48KB 2020年11月18日
EVF 1121S_PIW A&E Specification EN 48KB 2020年11月18日
EVF 1121S_WHT A&E Specification EN 48KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-126_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-64_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-66_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-94_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122D-96_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_FGB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_FGW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_PIB A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_PIW A&E Specification EN 91KB 2020年11月18日
EVF 1122D-99_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-126_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-64_WHT A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-66_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-94_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-96_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_BLK A&E Specification EN 89KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1122S-99_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1151S_BLK A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1151S_FGB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1151S_FGW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1151S_PIB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1151S_PIW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1151S_WHT A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-43_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-64_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-66_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-94_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-96_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152D-99_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-43_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-64_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-66_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-94_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-96_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_BLK A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_FGB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_FGW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_PIB A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_PIW A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1152S-99_WHT A&E Specification EN 90KB 2020年11月18日
EVF 1181S_BLK A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1181S_FGB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1181S_FGW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 1181S_PIB A&E Specification EN 86KB 2020年11月18日
EVF 1181S_PIW A&E Specification EN 86KB 2020年11月18日
EVF 1181S_WHT A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2121S_BLK A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2121S_FGB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2121S_FGW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2121S_PIB A&E Specification EN 86KB 2020年11月18日
EVF 2121S_PIW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2121S_WHT A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_BLK A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_FGB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_FGW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_PIB A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_PIW A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
EVF 2151D_WHT A&E Specification EN 87KB 2020年11月18日
名称 文件大小 日期
All Electrovoice BIM 66.54MB 2021年03月24日
EVF-1121S.rfa 1.88MB 2019年01月16日
EVF-1122D.rfa 1.96MB 2019年01月16日
EVF-1122S.rfa 1.39MB 2019年01月16日
EVF-1151S.rfa 1.86MB 2019年01月16日
EVF-1152D.rfa 1.95MB 2019年01月16日
EVF-1152S.rfa 1.95MB 2019年01月16日
EVF-1181S.rfa 1.88MB 2019年01月16日
EVF-2121S.rfa 1.86MB 2019年01月16日
EVF-2151D.rfa 1.35MB 2019年01月16日
名称 语言 文件大小 日期
ProSound Loudspeakers and Electronics Catalog EN 15.43MB 2019年04月02日
名称 文件大小 日期
Environmental Compliance Document 148KB 2017年10月03日
Eva, Evf, Evh, And Accessories, EC Declaration of Conformity 4.91MB 2019年12月18日
Evf And Accessories, EC Declaration of Conformity 1.28MB 2019年12月18日
Evf Family, Constancy of Performance, 1438-Cpr-0283 Certificate 1.74MB 2019年12月18日
Evf Family, Evh Family, Restoration of Certificates, 1438-Cpr-0283, 1438-Cpr-0299 Certificate 158KB 2019年12月18日
Evf Family, Evh Family, Restoration of Certificates, Herp, 1438-Cpr-0283, 1438-Cpr-0299 Certificate 163KB 2019年12月18日
Evh Family, Constancy of Performance, 1438-Cpr-0299 Certificate 1.74MB 2019年12月18日
Evi-D, EC Declaration of Conformity 515KB 2019年12月18日
名称 文件大小 日期
EVF 1121 2D CAD Drawing DWG 152KB 2009年08月21日
EVF 1122 2D CAD Drawing DWG 184KB 2009年08月21日
EVF 1151 2D CAD Drawing DWG 153KB 2009年08月21日
EVF 1152 2D CAD Drawing DWG 185KB 2009年08月21日
EVF 1181 2D CAD Drawing DWG 138KB 2009年08月21日
EVF 12 3D CAD Drawing DWG 171KB 2009年08月21日
EVF 15 3D CAD Drawing DWG 168KB 2009年08月21日
EVF 18 3D CAD Drawing DWG 169KB 2009年08月21日
EVF-2121S 3D CAD File DWG 168KB 2013年12月03日
EVF-2151D 3D CAD File DWG 169KB 2013年12月03日
名称 文件大小 日期
All Electrovoice EASE ZIP 598.1MB 2021年03月24日
EVF Series EASE Data ZIP 9.42MB 2018年05月28日
EVH EASE Files ZIP 3.12MB 2018年01月24日
名称 语言 文件大小 日期
EVF-1121S-FG Engineering Data Sheet EN 301KB 2010年10月07日
EVF-1122D/126 Engineering Data Sheet EN 953KB 2012年03月21日
EVF-1122D/126-FG Engineering Data Sheet EN 948KB 2012年03月21日
EVF-1122D/64 Engineering Data Sheet EN 946KB 2012年03月21日
EVF-1122D/64-FG Engineering Data Sheet EN 940KB 2012年03月21日
EVF-1122D/66 Engineering Data Sheet EN 948KB 2012年03月21日
EVF-1122D/66-FG Engineering Data Sheet EN 941KB 2012年03月21日
EVF-1122D/94 Engineering Data Sheet EN 958KB 2012年03月21日
EVF-1122D/94-FG Engineering Data Sheet EN 955KB 2012年03月21日
EVF-1122D/96 Engineering Data Sheet EN 960KB 2012年03月21日
EVF-1122D/96-FG Engineering Data Sheet EN 955KB 2012年03月21日
EVF-1122D/99 Engineering Data Sheet EN 988KB 2012年03月21日
EVF-1122D/99-FG Engineering Data Sheet EN 981KB 2012年03月21日
EVF-1122S/126 Engineering Data Sheet EN 1.57MB 2015年02月11日
EVF-1122S/126 Engineering Data Sheet EN 1.53MB 2014年04月24日
EVF-1122S/126-FG Engineering Data Sheet EN 916KB 2012年03月21日
EVF-1122S/64 Engineering Data Sheet EN 1.29MB 2015年02月11日
EVF-1122S/64-FG Engineering Data Sheet EN 909KB 2012年03月21日
EVF-1122S/66 Engineering Data Sheet EN 1.57MB 2015年02月11日
EVF-1122S/66 Engineering Data Sheet EN 1.51MB 2014年04月24日
EVF-1122S/66-FG Engineering Data Sheet EN 910KB 2012年03月21日
EVF-1122S/94 Engineering Data Sheet EN 930KB 2015年02月11日
EVF-1122S/94 Engineering Data Sheet EN 1.15MB 2014年04月24日
EVF-1122S/94-FG Engineering Data Sheet EN 922KB 2012年03月21日
EVF-1122S/96 Engineering Data Sheet EN 1.58MB 2015年02月11日
EVF-1122S/96-FG Engineering Data Sheet EN 924KB 2012年03月21日
EVF-1122S/99 Engineering Data Sheet EN 1.59MB 2015年02月11日
EVF-1122S/99-FG Engineering Data Sheet EN 947KB 2012年03月21日
EVF-1151S Engineering Data Sheet EN 305KB 2012年03月21日
EVF-1151S-FG Engineering Data Sheet EN 303KB 2010年10月07日
EVF-1152D/43 Engineering Data Sheet EN 947KB 2012年03月21日
EVF-1152D/43-FG Engineering Data Sheet EN 937KB 2012年03月21日
EVF-1152D/64 Engineering Data Sheet EN 951KB 2012年03月21日
EVF-1152D/64-FG Engineering Data Sheet EN 940KB 2012年03月21日
EVF-1152D/66 Engineering Data Sheet EN 950KB 2012年03月21日
EVF-1152D/66-FG Engineering Data Sheet EN 943KB 2012年03月21日
EVF-1152D/94 Engineering Data Sheet EN 965KB 2012年03月21日
EVF-1152D/94-FG Engineering Data Sheet EN 955KB 2012年03月21日
EVF-1152D/96 Engineering Data Sheet EN 964KB 2012年03月21日
EVF-1152D/96-FG Engineering Data Sheet EN 953KB 2012年03月21日
EVF-1152D/99 Engineering Data Sheet EN 991KB 2012年03月21日
EVF-1152D/99-FG Engineering Data Sheet EN 979KB 2012年03月21日
EVF-1152DS/96-FG Engineering Data Sheet EN 920KB 2012年03月21日
EVF-1152S/43 Engineering Data Sheet EN 910KB 2012年03月21日
EVF-1152S/43-FG Engineering Data Sheet EN 900KB 2012年03月21日
EVF-1152S/64 Engineering Data Sheet EN 914KB 2012年03月21日
EVF-1152S/64-FG Engineering Data Sheet EN 904KB 2012年03月21日
EVF-1152S/66 Engineering Data Sheet EN 915KB 2012年03月21日
EVF-1152S/66-FG Engineering Data Sheet EN 904KB 2012年03月21日
EVF-1152S/94 Engineering Data Sheet EN 928KB 2012年03月21日
EVF-1152S/94-FG Engineering Data Sheet EN 918KB 2012年03月21日
EVF-1152S/96 Engineering Data Sheet EN 932KB 2012年03月21日
EVF-1152S/99 Engineering Data Sheet EN 955KB 2012年03月21日
EVF-1181S Engineering Data Sheet EN 271KB 2017年07月18日
EVF-2121S Engineering Data Sheet EN 400KB 2010年10月07日
EVF-2151D Engineering Data Sheet EN 431KB 2012年03月21日
名称 语言 文件大小 日期
System solutions Medium outdoor sports venue EN 899KB 2020年02月25日
System solutions Multi-purpose auditorium EN 925KB 2020年02月25日
System solutions Small house of worship EN 708KB 2020年02月25日
名称 语言 文件大小 日期
EV-I Access Card User Instructions EN 439KB 2012年03月22日
EVF & EVH User Manual EN 6.29MB 2018年09月03日
EVF-UB Installation Instructions EN 448KB 2012年03月22日
Rigging Kits for EVF & EVH EN 384KB 2015年07月24日
名称 文件大小 日期
EVF Presets for DX38 ZIP 237KB 2009年09月28日
EVF Presets for IRIS-Net ZIP 31KB 2009年09月28日
名称 文件大小 日期
NEXT CLUB Suriname 01 1.28MB 2015年11月02日
NEXT CLUB Suriname 19 1.5MB 2015年11月02日
ev evf club2 oct15 4c fullrights Original 27618 1.76MB 2017年02月28日
Hard Rock Stadium 06 4.17MB 2017年06月08日

EVF 1122SGr

EVF 1122SGran-trans

EVF 1152SGr

EVF 1152SGran-trans

EVF 1181DGran-trans

EVF 2151Dle

EVF1121Clusterle

EVF1121SClusteran

EVF1151SClusteran

EVF1151SClusterle

EVFHorizClusteran

EVFHorizClusterle

EVFVertClusteran

EVFVertClusterle

名称 语言 文件大小 日期
Allgemeine Lieferbedingungen DE 184KB 2016年11月30日
General Terms & Conditions of Deliver for Export Business EN 57KB 2014年11月26日
Service Policies for China EN 229KB 2013年04月25日
名称 语言 文件大小 日期
Audio 101 - Basic Audio Terminology EN 2.74MB 2012年12月13日
Audio 101 - Loudspeaker Basics EN 3.02MB 2012年12月13日
EASE Data Explanation EN 934KB 2015年11月17日
PA Bible 02: Power Handling Capacity EN 422KB 2007年12月26日
PA Bible 06: The Constant Directivity White Horn White Paper EN 465KB 2007年12月26日
The EV PA Bible EN 1.14MB 2007年12月26日
The PA Bible Chapter Zero EN 1.14MB 2018年06月11日
sprites_global sprites_ev